หน้าแรก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow ประชาสัมพันธ์ arrow หลักสูตรที่ กพ รับรอง
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็่บไซต์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
เมนูหลัก
หน้าแรก
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
มมร.ส่วนกลาง
เข้าสู่ระบบกองทุนกู้ยืม (กรอ)
DOWNLOAD แบบฟอร์มต่าง ๆ
ตารางเรียนภาคพิเศษ 1/2557
ค้นหา
ใบลงทะเบียนภาคพิเศษ
คู่มือบุคลากร
ใบลงทะเีบียนภาคปกติ
โครงสร้าง
หลักสูตรที่ กพ รับรอง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ที่  กพ  รับรอง

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

ชื่อสาขาวิชา

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

 การประถมศึกษา

 การศึกษานอกระบบ

 การศึกษาปฐมวัย

 การสอนภาษาไทย

 การสอนภาษาอังกฤษ

 การให้คำปรึกษาและการแนะแนว

 จิตวิทยา

 นิติศาสตร์

 โบราณคดี

 ประถมศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

 ประวัติศาสตร์

 ปรัชญา

 พุทธศาสตร์

 ภาษาไทย

 ภาษาบาลี

 ภาษาบาลีและสันสกฤต

 ภาษาฝรั่งเศส

 ภาษาศาสตร์

 ภาษาอังกฤษ

 รัฐศาสตร์การปกครอง

 วรรณคดีอังกฤษ

 ศาสนาเปรียบเทียบ

 ศาสนาและปรัชญา

 เศรษฐศาสตร์

 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 สังคมศึกษา

 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ที่มา :  http://www.mua.go.th/users/withanya/TW/Access/UdataPage62.html